മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപ്രച്ഛനം Edit
    സ്വാഗതസംപ്ശ്നാദികളെക്കൊണ്ടുള്ള ആനന്ദം, ആനനാദനം നോക്കുക


Entries from Datuk Database

ആപ്രച്ഛനം(നാമം):: വിശിഷ്ടാതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴോ യാത്രയാക്കുമ്പോഴോ ഉള്ള ഉപചാരവാക്ക്, പോകുന്നസമയത്ത് അതിഥിയോടു യാത്രപറയല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ petty, അജാതപുത്രന്‍, വളര്‍ത്തുക, മഥി, അനുസന്ധിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean