മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപ്യാന Edit
    തടിച്ച, സന്തുഷ്ടനായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aspirant, heliport, liberally, slag code, ആരമൃതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean