മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപ്പാണിക്കുക Edit
    കൗശലം പറഞ്ഞ് കൈകലാക്കുക


Entries from Datuk Database

ആപ്പാണിക്കുക(ക്രിയ):: കൗശലംപറഞ്ഞു കൈക്കലാക്കുക, തട്ടിയെടുക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്രകരം, വന്നായം, മറിമായന്‍, ഉപസ്തരണം, പറഞ്ഞയയ്ക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean