മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപ്തപ്യന്‍ Edit
    പ്രാപിക്കേണ്ടതു പ്രാപിച്ചവന്‍, കൃതാര്‍ത്ഥന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fiat, lattice, plastid, ബന്ധസ്തംഭം, മേലാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean