മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപൃച്ഛനം Edit
    ചോദിക്കല്‍, അന്വേഷിക്കല്‍, സംഭാഷണം, വിടവാങ്ങല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമാകല, അഗ്ന്യാഖ്യം, അത്രച്ച, ചര്‍മ്മജം, ലസ്തകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean