മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപൂരിത Edit
    നിറയ്ക്കപ്പെട്ട
    filled


Entries from Datuk Database

ആപൂരിത(വിശേഷണം):: നിറയ്ക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ niece, ഇട്ടല്‍, വിതുമ്പല്‍, മെത്ത, കഡ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean