മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപീതം Edit
    മാക്കീരക്കല്ല്, ഇളംമഞ്ഞയായ


Entries from Datuk Database

ആപീതം(നാമം):: മാക്കീരക്കല്ല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ could, elemental, fine arts, അടിയില, അക്ടപതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean