മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപാത Edit
    ചാടിവീഴുന്ന


Entries from Datuk Database

ആപാത(വിശേഷണം):: ആപതിക്കുന്ന, ചാടിവീഴുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dynamic, pound, മകാം, ചാറ്, വക്ത്രപടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean