മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആന്വീക്ഷികി Edit
    തര്‍ക്കശാസ്ത്രം
    logic


Entries from Datuk Database

ആന്വീക്ഷികി(നാമം):: തര്‍ക്കശാസ്ത്രം, ന്യായശാസ്ത്രം
ആന്വീക്ഷികി(നാമം):: ആത്മവിദ്യ
ആന്വീക്ഷികി(നാമം):: സാങ്ഖ്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ going, popularize, wish, analog or analogue, അറുവല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean