മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആന്വീക്ഷികി Edit
    തര്‍ക്കശാസ്ത്രം
    logic


Entries from Datuk Database

ആന്വീക്ഷികി(നാമം):: തര്‍ക്കശാസ്ത്രം, ന്യായശാസ്ത്രം
ആന്വീക്ഷികി(നാമം):: ആത്മവിദ്യ
ആന്വീക്ഷികി(നാമം):: സാങ്ഖ്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phosphorescent, ബത്തേല, ചൗക്ക, വണ്ണിക്കുക, മണ്ഡോദകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean