മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആന്ത്ര Edit
    ആന്ത്രം സംബന്ധിച്ച. ആന്ത്രപുച്ഛകോപം - ഒരു രോഗം ആന്ത്രനോവ്-കുടലിറക്കം


ആന്തര Edit
    അകത്തുള്ള, രഹസ്യമായ
    internal, secret


Entries from Datuk Database

ആന്തര(വിശേഷണം):: അകത്തുള്ള, ഉള്ളിലെ, രഹസ്യമായ
ആന്തര(വിശേഷണം):: നടുവിലുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ camera, regrets, ഭാസ്വാന്‍, ചൗര്യകം, ഞറു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean