മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആന്തിയന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    കുശവന്‍,കുലാലന്‍,
    potter


Entries from Datuk Database

ആന്തിയന്‍(നാമം):: കുലാലന്‍, കുശവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ breech, snag, വലയം, മാപ്പുറം, അത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean