മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനൈശ്വര്യം Edit
    ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ


Entries from Datuk Database

ആനൈശ്വര്യം(നാമം):: ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disabuse, partial, showman, വങ്കത്തം, ഉദ്യോഗിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean