മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനൈപുണം Edit
    നിപുണതയില്ലായ്മ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elastic, nightingale, അദ്ധ്യാഹാരം, അനങ്കിത, ആപുപികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean