മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനുശ്രാവിക Edit
    പരമ്പരയായി ശ്രവിച്ചു പോരുന്ന, പാരമ്പര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bum, clough, അപവാഹനം, അകീര്‍ത്തനം, അജഭക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean