മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനവാള്‍ Edit
    ക്ഷേത്രാധികാരി, ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍


Entries from Datuk Database

ആനവാള്‍(നാമം):: ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cash crop, qualify, അര്‍ദ്ധനിശ, പ്രത്യനീകന്‍, അതീതഭാവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean