മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനയനം Edit
    കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരല്‍, ഉപനയനം
    bringing near, investiture with the sacred, thread


Entries from Datuk Database

ആനയനം(നാമം):: കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരല്‍
ആനയനം(നാമം):: ഉപനയനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aspen, exodus, അമ്പോട്, അശ്വകിനി, അനുവാതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean