മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനന്ദഥു Edit
നാമം
    സന്തോഷം, സുഖം
    happiness, joy


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hedge, partitive, ബഹൂക്തി, വര്‍ത്തുള, മിഥ്യാവാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean