മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനനക്കി Edit
നാമം
    മലയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷവൃക്ഷം.
More details: ഇതിന്‍െറ ഇല തൊടുന്നവര്‍ക്ക് 9 ദിവസം കഠിനമായ പനിയും ബോധക്ഷയവുമുണ്ടാക്കും.


Entries from Datuk Database

ആനനക്കി(നാമം):: ഒരുതരം വിഷവൃക്ഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അറിവാക്കന്മാര്‍, അധസ്തലം, വൈശ്രവണന്‍, മൂഷകം, ഒക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean