മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനത്തലവന്‍ Edit
    ആനക്കൂട്ടത്തില്‍ പ്രധാനി, വലിയആന


Entries from Datuk Database

ആനത്തലവന്‍(നാമം):: ആനക്കൂട്ടത്തില്‍ പ്രധാനി, യൂഥപന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവസായകന്‍, മട്ടത്രികോണം, മാമ, കുത്തകക്കാരന്‍, ലലാകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean