മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനക്കൂവ Edit
    ചണ്ണക്കൂവ, ആനപ്പൂ, വെണ്‍കൊട്ടം, മലവയമ്പ്


Entries from Datuk Database

ആനക്കൂവ(നാമം):: ചണ്ണക്കൂവ, ആനപ്പൂ
ആനക്കൂവ(നാമം):: വെണ്‍കൊട്ടം
ആനക്കൂവ(നാമം):: മലവയമ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antibody, മൗല, ഉപതപിക്കുക, കൈകാട്ടുക, ശിശ്വിദാന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean