മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനക്കാല്‍ Edit
നാമം
    ആനയുടെ കാല്‍, പെരുകാല്‍, മന്തുകാല്‍


Entries from Datuk Database

ആനക്കാല്‍(നാമം):: ആനയുടെ കാല്‍
ആനക്കാല്‍(നാമം):: പെരുങ്കാല്‍, മന്തുകാല്‍
ആനക്കാല്‍(നാമം):: റോഡുനന്നാക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം. (പ്ര.) ആനക്കാല്‍ വീശുക, ആനച്ചുവടിതിരിയുക = തെങ്ങിന്‍റെ തടിതിരിയുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ depress, hitch, അനന്തമായി, അബ്ധിഡിണ്ഡിരം, ചര്‍ത്തനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean