മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആന Edit
    ആയ


ആന Edit
    നശിക്കാത്തത്


ആന Edit
    ഒരു വലിയ മൃഗം
    elephant
(പര്യായം) ഗജം, കരി, ഹസ്തി, ഇഭം, കുംഭി, ദ്വിപം


ആന Edit
    തുമ്പികൈകളോടു കൂടിയ കറുത്ത വലിയ ജീവി
    elephant


ആന Edit
അകര്‍മ്മകക്രിയ
    കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി
    biggest animal in land


ആന Edit
    വലിയത്
    biggest
More details: ഉദാ: ആനമണ്ടത്തരം


ആന Edit
    കുട്ടിയും കോലും കളിയിലെ ഒരളവ്, ചെസ്സ് കളിയിലെ ഒരു കരു


Entries from Datuk Database

ആന1(നാമം):: കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനം, സസ്യഭുക്ക്
ആന1(നാമം):: കുട്ടിയും കോലും കളിയിലെ ഒരളവ്
ആന1(നാമം):: (ആല) വലിയത്. ഉദാ: ആനമണ്ടത്തരം
ആന2(ഭൂ.പേ. വി.):: ആയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്യക്ഷേത്രം, അര്‍ഹ, പുരസ്സരം, നീധ്രന്‍, കറം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean