മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആധൂതം Edit
നാമം
    നൃത്യത്തില്‍ ശിരസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി
    a gesture of the head in, dancing


Entries from Datuk Database

ആധൂതം(നാമം):: നൃത്തത്തില്‍ ശിരസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന പലവിധങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ peculiar, ചിരവനാക്ക്, മിഥ്യാപ്രഗല്ഭന്‍, പക്ഷഘാതം, ഈര്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean