മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആധിഭോഗം Edit
    പണമായോ ഒറ്റിയായോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുവിന്‍െറ അനുഭവം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപഞ്ചീകൃതം, അങ്കപാലി, അനുവാദപത്രം, ഇടനേരം, പന്നിക്കൂട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean