മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആധമര്‍ണ്ണ്യം Edit
    കടപ്പാട്, കടം
    indebtedness, state of being a debtor


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doxy, അര്‍ദ്ധയാമപൂജ, അകഴുക, അശ്വത്ഥിക, മൃതമത്തന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean