മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആദിത്യസുതന്‍ Edit
    ആദിത്യപുത്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oliver, മരപ്പൊത്ത്, അവഭാസം, ഉരുപ്പം, പുംസ്ത്വാപഹരണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean