മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആദായനികുതി Edit
    നികുതിയായി നല്‍കുന്ന ആദായത്തിന്റെ ഒരംശം
    income tax


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misinterpret, മണിയാക്കുക, ആദിസര്‍ഗ്ഗം, വൃജനം, ആത്മവിത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean