മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആദാതാവ് Edit
    സ്വീകരിക്കുന്നവന്‍
    one who receives


Entries from Datuk Database

ആദാതാ(വ്)(നാമം):: കൈക്കൊള്ളുന്നവന്‍, സ്വീരരിക്കുന്നവന്‍, (സ്‌ത്രീ.) ആദാത്രി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവനീന്ദ്രന്‍, അരുംകൊല, ആചാരശ്ലക്ഷണന്‍, മുലാജി, അതിരോമശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean