മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മഹത്യ Edit
    ആത്മഘാതം, സ്വയം നശിപ്പിക്കുക
    suicide, A person who kills himself, intentionally


ആത്മഹത്യ Edit
    സ്വയം മരിക്കുക
    suicide


Entries from Datuk Database

ആത്മഹത്യ(നാമം):: ആത്മാവിനെ ഹനിക്കല്‍, തന്നത്താല്‍ കൊല്ലല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവിസ്പഷ്ടം, അപവന്‍, അക്ഷേത്രവിത്ത്, ആധാരികാഭാസം, പ്രഹീണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean