മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മവധം Edit
    ആത്മഹത്യ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antenna, അവക്തവ്യ, അത്യന്തഗുണി, വ്യാപന്ന, മുറിത്തടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean