മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മവധം Edit
    ആത്മഹത്യ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scare, temperance, അവശേഷം, അല്പിത, മീര്‍ച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean