മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മപരിശോധന Edit
    സ്വയംപരിശോധിക്കല്‍
    self examination


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vaseline, അച്ചടിയോല, അന്ത്യയോനി, ബ്രഹ്മഭാവം, വാചാലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean