മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മദമ Edit
    തന്നത്താനടക്കാനുള്ള ശീലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ peripatetic, unsaid, carny, അനന്യപൂര്‍വ്വന്‍, ബഹുഭുജ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean