മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മതത്വം Edit
    തന്‍െറ പരമാര്‍ത്ഥ്യം, പരമാത്മാവ് ഈ മൂന്നും


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shower bath, aficionado, അനുച്ഛിത്തി, വാക്ക്, മൂലികന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean