മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മഗ്രാഹി Edit
    സ്വാര്‍ത്ഥതയുള്ളവന്‍
    a selfish fellow


Entries from Datuk Database

ആത്മഗ്രാഹി(നാമം):: സ്വാര്‍ഥതയുള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ choke, immobile, powder room, അകൃതജ്ഞ, അനവസ്ഥിതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean