മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്മഗുപ്ത Edit
    നായ്ക്കുരണ


Entries from Datuk Database

ആത്മഗുപ്ത(നാമം):: നായ്ക്കുരുണ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bottle up, ചതുഷ്പദം, ചതുര്‍വ്യുഹം, വിനയ, അബ്ജാസന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean