മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്തോള്‍ Edit
    അകത്തോള്‍, നമ്പൂരിസ്ത്രി, അമ്മ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിരേകം, മസികം, അപഭംഗം, പ്രകര്‍ഷകന്‍, പേക്കത്തവള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean