മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആത്തിരമ്മ Edit
    ചാത്തിരനമ്പൂരിസ്ത്രീ, ബ്രാഹ്മണസ്ത്രി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dredge, gloaming, mitre, ആയനി, ആസുരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean