മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആതര്‍ദ്ദനം Edit
    തള്ളിത്തൂറക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചിരമേഹി, ആവിക്കപ്പല്‍, ആംഗ, ഇറുകുക, പ്രതിസന്ധാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean