മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആതപോദകം Edit
    മരീചിക
    mirage


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ topi, മണ്‍കുഴിയന്‍, അവ്യക്തമൂര്‍ത്തി, അവിശ്വാസി, പയറ്റ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean