മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആതപോദകം Edit
    മരീചിക
    mirage


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ infuse, snarl, പ്രേതാവസം, പാണ്ഡിത്യദര്‍പ്പം, പരുഷവചനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean