മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആതപനന്‍ Edit
    ശിവന്‍
    Siva


Entries from Datuk Database

ആതപനന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ outheat, ചുക്കാരം, മുളരി, ദിഗ്ദര്‍ശിനി, കയറ്റുപായ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean