മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണ്ഡീക Edit
    അണ്ഡങ്ങള്‍ ഉള്ള


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mobilization, അദ്രികര്‍ണ്ണി, വാചി, ഉവ്വ്, പാലാശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean