മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണ്ടിയൂട്ട് Edit
    ആണ്‍്ടികള്‍ക്കു കൊടുക്കുന്ന സദ്യ


Entries from Datuk Database

ആണ്ടിയൂട്ട്(നാമം):: ആണ്ടികള്‍ക്കുകൊടുക്കുന്ന ഊട്ട്, പണ്ടാരങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന സദ്യ
ആണ്ടിയൂട്ട്(നാമം):: ആണ്ടികള്‍ക്കുകൊടുക്കുന്ന ഊട്ട്, പണ്ടാരങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന സദ്യ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decompound, kiosk, swap, team, ആനക്കുറുന്തോട്ടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean