മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണ്ടിക്കളി Edit
    പാലക്കട്ടുശ്ശേരുയുല്‍ നടപ്പുള്ള തേയത്തുകളിയില്‍ 1-ാം ദിവസംത്തെ കളി


Entries from Datuk Database

ആണ്ടിക്കളി(നാമം):: ആണ്ടിക്കൂത്ത്
ആണ്ടിക്കളി(നാമം):: ആണ്ടിയാട്ടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elastic, fathom, ഭുജിഷ്യന്‍, അര്‍ഷണി, പഞ്ചാവടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean