മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണിപ്പുറ്റ് Edit
    ഉള്ളങ്കാലില്‍ വരുന്ന ഒരു മൃഗം


Entries from Datuk Database

ആണിപ്പുറ്റ്(നാമം):: ഉള്ളം കാലില്‍ വരുന്ന ഒരു രോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകവായ്, അഭിലാവം, ചതിക്കുക, വയ്യാവേലി, അസാധു


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean