മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണിപ്പുറ്റ് Edit
നാമം
    ഉള്ളം കാലില്‍ വരുന്ന ഒരു രോഗം


Entries from Datuk Database

ആണിപ്പുറ്റ്(നാമം):: ഉള്ളം കാലില്‍ വരുന്ന ഒരു രോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hyper, അത്രസ്നു, ആത്മ്യ, ഭഗിനീക, ചാവുപറമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean