മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണവനിലയം Edit
    അണുശക്തി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം
    atomic power station


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ matey, അവേധ്യ, അതായുസ്സ്, ആയുഷ്ടോമം, ബന്ധുകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean