മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഢ്യരോഗം Edit
    വാതം കോപിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
    rheumatism


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഹാമുഖം, ആനമ്ര, പ്രസ്ഥപുഷ്പം, പരോപകാരി, കാര്‍ണോന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean