മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഢകി Edit
    തുവരപ്പയറ്


Entries from Datuk Database

ആഢകി(നാമം):: തുവരപ്പയറ്
ആഢകി(നാമം):: മണമുള്ള മണ്ണ്
ആഢകി(നാമം):: ചന്ദനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ passe, അതവര്‍ച്ചസ്സ്, ആയുഷ്ടോമം, ചെല്ലി, വികൃഷ്ട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean