മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഡി Edit
    ആടി നോക്കുക


ആഡി Edit
    ആന്ധകന്‍െറ പുത്രന്‍, പാര്‍വ്വതിയുടെ രൂപത്തില്‍ ശിവനെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം കൊന്നു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ genre, ambuscade, ഇത്താ, ഇലമ്പല്‍, ഭ്രൗണഹത്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean