മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആട്ടുകൊറ്റന്‍ Edit
    ആണാട്
    ram, goat


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമനാക്, അംബഷ്ഠ, ആണ്ടാള്‍, ചുക്ക, മത്സ്യോദരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean