മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആട്ടിന്‍തോല്‍ Edit
നാമം
    ആടിന്റെ തൊല്‍


ആട്ടിന്‍തോല്‍ Edit
    ആട് നോക്കുക
    Sheepskin


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ osmosis, undeceive, അപ്രാപ്തീ, അനമ്പത്തുപരിഷ, ആണിത്തോടു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean