മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആട്ടിന്‍തോല്‍ Edit
നാമം
    ആടിന്റെ തൊല്‍


ആട്ടിന്‍തോല്‍ Edit
    ആട് നോക്കുക
    Sheepskin


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ outward, മടമ്പിരമ്പ്, ആങ്കാരം, മുളങ്കായല്‍, മൂഢവിശ്വാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean